Mimořádná veterinární opatření k povinnému očkování proti katarální horečce

Od 1.ledna příštího roku platí pro české chovatele mimořádná veterinární opatření k povinnému očkování proti katarální horečce ovcí. Státní veterinární správa proto dnes vydala nařízení, která vysvětlují, jak při tom mají chovatelé postupovat.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | Foto: USDA-Agricultural Research Service

Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona, v souladu s § 12 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů

Mimořádná veterinární opatření:

HLAVA I

POVINNÉ NOUZOVÉ OČKOVÁNÍ

Článek I.

Dnem 1. 1. 2009 se chovatelům skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců, kteří měli příslušnou krajskou veterinární správou nebo Městskou veterinární správou v Praze (dále jen "KVS") povolenu výjimku z nařízeného nouzového očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 v souladu s článkem V nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. RED/1283/2008, ze dne 4. srpna 2008, nařizuje povinné nouzové očkování za těchto podmínek a požadavků: 1) K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 - ZULVAC(R) 8 Bovis pro skot a ZULVAC(R) 8 Ovis pro ovce a kozy (dále také "očkovací látka").

2) Očkování zvířat musí být provedeno nejpozději do 18. ledna 2009. Přeočkování zvířat musí být provedeno ve lhůtě stanovené výrobcem očkovací látky.

3) Zabezpečit provedení povinného očkování a přeočkování soukromým veterinárním lékařem.

4) U mláďat narozených od očkovaných matek zajistit neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informovat písemně chovatele - příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

5) V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informovat chovatele - příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována očkovací látkou a předat mu písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.

Článek II.

Soukromým veterinárním lékařům provádějícím povinné očkování a přeočkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 se stanoví tyto podmínky a požadavky:

1) Soukromý veterinární lékař obdrží očkovací látku po uzavření smlouvy o provedení odborné veterinární činnosti s příslušnou KVS, které v souladu s ustanovením § 61 odstavec 1 písm. a) veterinárního zákona oznámil zahájení činnosti. Minimálními obsahovými náležitostmi této smlouvy musí být počet odebraných dávek očkovací látky a balení očkovací látky pro jednotlivé druhy zvířat, pevná cena za očkování, lhůta, ve které soukromý veterinární lékař musí KVS vrátit nepoužitou očkovací látku, záruka soukromého veterinárního lékaře za řádné zacházení s očkovací látkou v souladu s příbalovým informací výrobce očkovací látky a sankce za nedodržení ustanovení smlouvy.

2) Provést očkování a přeočkování v souladu s příbalovou informací výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.

3) O provedeném očkování a přeočkování učinit záznam do evidence chovatele na hospodářství s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky.

4) V případě očkování skotu učinit záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum očkování a přeočkování a název očkovací látky ve formátu VacBT-datum očkování.

5) Předložit KVS nejpozději do 14 dnů od provedení očkování nebo přeočkování chovatelem odsouhlasené a podepsané potvrzení.

Článek III. 1) Chovateli, který přijal očkovaná zvířata, se nařizuje provést písemný záznam do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky. 2) Chovatel - příjemce mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele - příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

Článek IV.

Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu očkovaného zvířete, zmetání a/nebo zjištění klinických příznaků infekčního onemocnění do 7 dnů po datu očkování zvířat oznámit neprodleně tuto skutečnost místně příslušné KVS, která provede epizootologické šetření s případným odběrem vzorků pro laboratorní vyšetření. Podání učiní písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Článek V.

KVS může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného nouzového očkování v těchto případech: - jedná se o býky, kteří budou nejpozději 31. 3. 2009 poraženi na jatkách, - jedná se o skot, ovce a kozy starší 3 měsíců chovaných jako hospodářská zvířata, kteří budou nejpozději 31. 3. 2009 vyvezeni do třetí země, - jedná se o plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí a býčků do odchoven plemenných býků.

Článek VI.

Státní veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele z důvodu zajištění splnění podmínek pro výjimky ze zákazu přesunů uvedené v článku 7 a v článku 8 a v příloze III nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení rizik a vyhodnocení situace, povolit výjimku z povinného nouzového očkování.

HLAVA II

NEPOVINNÉ NOUZOVÉ OČKOVÁNÍ

Článek VII.

Chovatelům přežvýkavců (skotu, ovcí, koz a farmově chovaných přežvýkavců) se od 19. ledna 2009 povoluje nouzové očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 u zvířat určených k obchodování v rámci Evropské unie nebo k vývozu za těchto podmínek:

1) K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 - ZULVAC(R) 8 Bovis pro skot a ZULVAC(R) 8 Ovis pro ovce a kozy nebo vakcína, která je zaregistrována minimálně v jednom členském statě EU nebo jiná inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 registrovaná v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů nebo inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8, na jejíž použití byla Státní veterinární správou povolena výjimka podle § 15 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

2) Očkování a přeočkování provede soukromý veterinární lékař v souladu s příbalovou informací výrobce očkovací látky. Očkovaná a přeočkovávaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.

Článek VIII.

Soukromý veterinární lékař musí splnit podmínky stanovené v článku II. odstavce 2 až 5 tohoto nařízení.

Článek IX.

1) Chovateli, který přijal očkovaná zvířata, se nařizuje provést písemný záznam do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky. 2) Chovatel - příjemce mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele - příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

Článek X.

Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu očkovaného zvířete, zmetání a/nebo zjištění klinických příznaků infekčního onemocnění do 7 dnů po datu očkování zvířat oznámit neprodleně tuto skutečnost místně příslušné KVS, která provede epizootologické šetření s případným odběrem vzorků pro laboratorní vyšetření. Podání učiní písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

HLAVA III

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek XI.

Toto nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatření v souladu s ustanovením § 76 odstavec 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Dnem 1.1.2009 se ruší nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatření č.j. RED/1283/2008 ze dne 4.8.2008.

Milan Kopp, Vlasta Valentová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme