Obecná pravidla soutěže o knihy

se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb.,
  o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Termín trvání soutěže: soutěž probíhá nepravidelně, aktuální data jednotlivých soutěží (dále jen „akce“) jsou vyhlašována ve článcích zpravodajského serveru iROZHLAS.cz.

Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování výher v České republice.
 2. Soutěž začíná uveřejněním článku na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz a to včetně stanovení počtu výherců, specifikace výhry a sdělení e-mailové adresy pro zaslání e-mailu soutěžících.
 3. Soutěžící se do soutěže o výhru zapojí tak, že napíše e-mail, v němž projeví svůj zájem o konkrétní akci na uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Soutěže se může každý soutěžící v aktuálním období zúčastnit pouze jednou.
 5. Délku trvání aktuálního období se specifikuje v uveřejněném článku.
 6. Zapojením se do soutěže dává soutěžící souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa za účelem jeho evidence jako odběratele newsletteru zpravodajského serveru iROZHLAS.cz. Celé znění souhlasu naleznete zde.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů (Českým rozhlasem), se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a pouze za účelem odesílání newsletterů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů (soutěžící) má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Výherce

 1. Výherci se stávají ti soutěžící, kteří po vyhlášení dané soutěže zašlou e-mail se správnou odpovědí na soutěžní otázku na určenou e-mailovou adresu.
 2. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli zejména tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a kontaktní adresu.
 3. Počet výherců bude vždy předem určen při vyhlašování soutěže. V případě většího počtu soutěžících, kteří splní všechny podmínky soutěže, budou výherci určeni losováním.
 4. Další podmínku výhry může stanovit článek, jímž byla soutěž vyhlášena.

Výhry

 1. Výhru v soutěži pro každého výherce definuje článek, jímž se soutěž spouští.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. Výhry budou výherci předány osobně v místě konání akce na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělí pořadateli soutěže, pokud se tak pořadatel a výherce dohodnou.
 4. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele.
 5. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 6. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem. ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení pořadatele

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
 3. Finanční plnění výher není možné.
 4. Soutěž je určena čtenářům zpravodajského serveru iROZHLAS.cz. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 6. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a případné soutěžní příspěvky (vyjádření soutěžícího) na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě se ČRo zavazuje, že při každé případné publikaci fotografie soutěžícího (pokud ji bude mít k dispozici) uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.
 7. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.irozhlas.cz.

V Praze dne 1.3.2022

Martin Samek, šéfredaktor iROZHLAS.cz