Obecná pravidla soutěže o knihy

se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb.,
  o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Termín trvání soutěže: soutěž probíhá nepravidelně v průběhu roku 2022, aktuální data jednotlivých soutěží (dále jen „akce“) jsou vyhlašována ve článcích zpravodajského serveru iROZHLAS.cz.

Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování výher v České republice.
 2. Soutěž začíná uveřejněním článku na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz a to včetně stanovení počtu výherců, specifikace výhry a sdělení e-mailové adresy pro zaslání e-mailu soutěžících.
 3. Soutěžící se do soutěže o výhru zapojí tak, že napíše e-mail, v němž projeví svůj zájem o konkrétní akci na uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Soutěže se může každý soutěžící v aktuálním období zúčastnit pouze jednou.
 5. Délku trvání aktuálního období se specifikuje v uveřejněném článku.
 6. Zapojením se do soutěže dává soutěžící souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa za účelem jeho evidence jako odběratele newsletteru zpravodajského serveru iROZHLAS.cz.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů (Českým rozhlasem), se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a pouze za účelem odesílání newsletterů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů (soutěžící) má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Výherce

 1. Výherci se stávají ti soutěžící, kteří po vyhlášení dané soutěže zašlou e-mail se správnou odpovědí na soutěžní otázku na určenou e-mailovou adresu.
 2. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli zejména tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a kontaktní adresu.
 3. Počet výherců bude vždy předem určen při vyhlašování soutěže. V případě většího počtu soutěžících, kteří splní všechny podmínky soutěže, budou výherci určeni losováním.
 4. Další podmínku výhry může stanovit článek, jímž byla soutěž vyhlášena.

Výhry

 1. Výhru v soutěži pro každého výherce definuje článek, jímž se soutěž spouští.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. Výhry budou výherci předány osobně v místě konání akce na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělí pořadateli soutěže, pokud se tak pořadatel a výherce dohodnou.
 4. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele.
 5. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 6. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem. ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení pořadatele

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
 3. Finanční plnění výher není možné.
 4. Soutěž je určena čtenářům zpravodajského serveru iROZHLAS.cz. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 6. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a případné soutěžní příspěvky (vyjádření soutěžícího) na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě se ČRo zavazuje, že při každé případné publikaci fotografie soutěžícího (pokud ji bude mít k dispozici) uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.
 7. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.irozhlas.cz.

V Praze dne 1.3.2022

Martin Samek, šéfredaktor iROZHLAS.cz