Obecná pravidla soutěže „2. narozeniny“ se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb.,
  o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Termín trvání soutěže: od 18. 4. do 27. 4. 2019.
 3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

 1. Soutěž začíná uveřejněním článku na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz a to včetně stanovení počtu výherců, specifikace výhry a sdělení způsobu zapojení se do soutěže.
 2. Soutěže se může každý soutěžící v aktuálním období zúčastnit pouze jednou.
 3. Délku trvání aktuálního období se specifikuje v uveřejněném článku.
 4. Zapojením se do soutěže dává soutěžící souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa za účelem jeho evidence jako odběratele newsletteru zpravodajského serveru iROZHLAS.cz.

Výherce

 1. Výherci se stávají ti soutěžící, kteří se po vyhlášení dané soutěže zaregistrují k pravidelnému odběru newsletteru zpravodajského serveru iROZHLAS.cz.
 2. Počet výherců bude vždy předem určen při vyhlašování soutěže. V případě většího počtu soutěžících, kteří splní všechny podmínky soutěže, budou výherci určeni losováním.
 3. Další podmínku výhry může stanovit článek, jímž byla soutěž vyhlášena.

Výhry

 1. Výhru v soutěži pro každého výherce definuje článek, jímž se soutěž spouští.

Vyhlášení vítězů a předání výher

 1. Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny v newsletteru po skončení každého soutěžního dne.
 2. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na emailové adrese, který soutěžící zaslal pořadateli.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 4. V případě, že se do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 5. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 6. Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil pořadateli soutěže.
 7. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele.
 8. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení pořadatele

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
 3. Finanční plnění výher není možné.
 4. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 6. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.
 7. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.irozhlas.cz.
 8. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 9. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů (Českým rozhlasem), se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů (soutěžící) má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V Praze dne 17. 4. 2019

Radek Kedroň

šéfredaktor iROZHLAS.cz