Pravidla předvolebního vysílání Českého rozhlasu před prezidentskými volbami 2013

Níže uvedená pravidla doplňují obecně platné právní předpisy a stávající interní dokumenty Českého rozhlasu a jsou závazná pro všechny zaměstnance a spolupracovníky Českého rozhlasu. Šéfredaktoři jednotlivých stanic mohou přijmout další, zpřísňující a doplňující pravidla, která budou závazná pro jejich konkrétní rozhlasovou stanici.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Zasněžená Praha 10.1.2010 - Český rozhlas | Foto: Khalil Baalbaki

1. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI REDAKTORŮ, MODERÁTORŮ, EDITORŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ ČRO

1.1. Redaktoři, moderátoři, editoři a spolupracovníci ČRo podílející se na programu, zpravodajství a publicistických pořadech (dále jen "redaktoři") jsou povinni znát a respektovat právní předpisy vymezující vysílání ČRo (zejména zákon o ČRo, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání), Statut ČRo, Kodex ČRo, žurnalistické zásady ČRo a níže uvedená pravidla předvolebního vysílání. Redaktoři, kteří připravují nebo vysílají příspěvky týkající se voleb, kandidujících stran a hnutí, kandidátů ve volbách a politické scény v ČR, jsou navíc povinni seznámit se s právními předpisy upravujícími volby (zákon o volbách prezidenta republiky, Ústava ČR) a dodržovat je.

1.2. Redaktoři jsou povinni zpracovávat veškeré informace nestranně a objektivně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

1.3. Redaktoři nesmějí jakkoliv spolupracovat s politickými stranami a hnutími a jednotlivými kandidáty na prezidenta. Tento zákaz se vztahuje i na moderování předvolebních akcí, mítinků, zábavných večerů, tiskových konferencí a dalších obdobných akcí spojených s prezentací nebo propagací kandidátů. Redaktoři nesmějí kandidátům a jejich týmům poskytovat ani konzultantskou činnost, mediální poradenství a mediální tréninky.

1.4. Redaktoři se nesmějí aktivně podílet na jakékoliv propagaci kandidátů nebo politických stran a hnutí. Redaktoři jsou povinni zdržet se jakýchkoliv vystoupení na podporu kandidátů, a to i ve formě publikování osobních názorů a komentářů v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích.

1.5. Redaktor je povinen neprodleně sdělit svému nadřízenému, pokud by se dostal v souvislosti s předvolebním vysíláním do střetu zájmů nebo pokud by střet zájmů bezprostředně hrozil (např. v situaci, kdy ve volbách kandiduje osoba s vazbami na redaktora). Nadřízený redaktora v takovém případě rozhodne o dalším postupu (např. odebere téma nebo konkrétní pořad redaktorovi).

2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRAVODAJSTVÍ V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ

2.1. Zpravodajství ČRo musí vždy plnit úplnou informační úlohu. A to před volbami, během volební kampaně i při volbách samotných. Události spojené s politiky, kandidáty a jejich stranami nelze zamlčovat. Je ale nutné v každém jednotlivém případě důkladně posoudit relevanci informace nebo prohlášení, o kterém informujeme, abychom se nestali jen nástrojem propagace a prezentace příslušného politického subjektu nebo kandidáta.

2.2. Pro posouzení relevance je potřeba posoudit zejména následující kritéria:

- význam události, informace nebo prohlášení v kontextu s dalším aktuálním děním

- míra, v jaké daná informace nebo návrh může reálně ovlivnit život posluchačů a realitu v kraji, v ČR nebo ve světě

- u návrhů politických subjektů nebo kandidátů míru, v jaké má kandidát nebo subjekt reálnou šanci svůj návrh prosadit – zda jde o záležitost, která může spadat do jeho kompetence (ať už před volbami, nebo bezprostředně po nich), zda disponují dostatečnou podporou pro prosazení takových názorů apod.

2.3. ČRo nereferuje o předvolebních akcích stran a kandidátů (mítinky, spanilé jízdy, zábavné večery apod.), pokud na nich nedojde k události nadstranického významu nebo pokud nejde o seriál, ve kterém takto ČRo přibližuje předvolební akce všech kandidátů.

2.4. U všech zpráv a příspěvků, ve kterých vystupují volení představitelé (poslanci, ministři, zastupitelé, primátoři, starostové, jejich zástupci apod.), musí být uvedena jejich stranická příslušnost (v případě různých nezávislých subjektů s dlouhými názvy stačí zobecnění typu "nezávislý" nebo "z nezávislého sdružení") – a to bez ohledu na to, jestli daná osoba kandiduje nebo se chystá kandidovat i v nejbližších volbách. Stranická příslušnost samozřejmě musí být uvedena i u všech osob, které kandidují v příslušných volbách. Posluchač musí takovou informaci dostat, aby věděl, že vyjádření může být motivováno snahou ovlivnit voliče. Toto ustanovení se nevztahuje na situace, kdy je politická příslušnost respondenta pro dané vyjádření jednoznačně irelevantní. V případě pochybností editor konzultuje situaci s šéfredaktorem.

2.5. Zvláště obezřetně je potřeba přistupovat k peticím, demonstracím, shromážděním, iniciativám a dalším podobným akcím a aktivitám. Redaktor u nich vždy musí ověřit, jestli skutečným cílem není propagace politického subjektu nebo jednotlivého kandidáta. I v takovýchto případech je možné informace odvysílat, pokud splňují výše uvedená kritéria (viz 2.2.).

3. VYVÁŽENOST VYSÍLÁNÍ O POLITICKÝCH STRANÁCH A KANDIDÁTECH

3.1. Úlohou ČRo není nějakou stranu, skupinu nebo jednotlivce podporovat či naopak někoho potlačovat. Zpravodajství ČRo musí reflektovat rozložení sil, jaké si strany a kandidáti svou činností získaly. ČRo nevytváří dění ani se ho nesnaží usměrňovat, ale přesně zrcadlí skutečnost.

3.2. Za vyváženost vysílání zodpovídá šéfredaktor stanice. V období od 20.11.2012 poskytuje šéfredaktor vedoucímu projektu volebního vysílání týdenní přehled všech vystoupení jednotlivých kandidátů.

4. ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘEDVOLEBNÍCH PRŮZKUMŮ A ANKET

4.1. ČRo nenatáčí a nevysílá ankety, které by se týkaly předpokládaných výsledků voleb či preferencí jednotlivých kandidátů, protože nemají statisticky vypovídací hodnotu. Ankety týkající se preferencí jednotlivých stran nebo kandidátů nezveřejňujeme ani na webových stránkách ČRo nebo jednotlivých stanic. Tento zákaz se vztahuje i na profily a stránky ČRo a stanic na sociálních sítích.

4.2. ČRo může informovat o výsledcích předvolebních průzkumů, musí k nim ale přistupovat obezřetně a dodržovat zejména následující zásady:

- citovat je možné jen oficiální průzkumy seriózních a zavedených agentur, které garantují náležité standardy při sběru a vyhodnocení dat (např. CVVM, STEM, ppm factum, SC&C). Pokud ČRo bude mít k dispozici vlastní průzkum, věnuje mu samozřejmě primární pozornost.

- nikdy se nespoléháme na interpretaci výsledků průzkumu poskytnutou organizací, od které výsledky pocházejí. Měli bychom vždy znát sami metodu výzkumu, otázky, výsledky a trendy.

- výsledky průzkumu je vždy potřeba zasadit do kontextu – srovnání s minulými průzkumy, konkurenčními průzkumy, dalšími trendy. Zvláště obezřetně je potřeba zacházet s průzkumy, jejichž výsledky jsou v rozporu s trendy, aniž by to mělo adekvátní a přesvědčivé vysvětlení.

- nepoužíváme formulace, které by výsledkům dávaly větší váhu a důvěryhodnost, než si zaslouží. Měli bychom uvádět, že výsledky "naznačují", ne že "prokazují" nebo dokonce "jsou dokladem".

- vždy uvádíme název agentury, která průzkum provedla, a jméno subjektu, který průzkum zadal. Uvádíme také informaci, ve kterém období agentura sbírala data – v této souvislosti je vhodné poukázat na události a okolnosti, které od té doby mohly mít na veřejné mínění významný vliv (např. "Agentura průzkum provedla v říjnu – ještě před tím, než policie zadržela Marka Dalíka.")

- informujeme o chybě měření – především v souvislosti s těsnými rozdíly ve výsledcích.

5. PRAVIDLA PRO ZVANÍ HOSTŮ DO VYSÍLÁNÍ

5.1. V předvolebním období platí zpřísněný režim pro přístup kandidátů, představitelů politických stran a jejich veřejných podporovatelů do publicistických, ale i lifestylových pořadů (včetně formátů talk show, různých poraden, debat s odborníky apod.). Výše uvedené osoby v předvolebním období nejsou zvány do pořadů, ve kterých mohou mít prostor k sebeprezentaci bez toho, aby byl adekvátní prostor poskytnut i oponentním stanoviskům a názorům (resp. konkurenčním stranám nebo kandidátům). Sebeprezentací se přitom nemyslí jen propagace politických názorů a stanovisek – toto ustanovení se vztahuje i na prezentaci odbornosti nebo "lidské stránky" kandidátů.

5.2. Hostům ve vysílání ani dalším respondentům v žádném případě neklademe otázky typu "koho půjdete volit" nebo "kterého kandidáta preferujete" ani žádné otázky, které by mohly podobné výpovědi vyvolat. Pokud host v živém vysílání bez ohledu na moderátorem položenou otázku začne propagovat či naopak kritizovat některého z politiků či některou ze stran, je moderátor povinen okamžitě zasáhnout, případně i přerušit rozhovor.

5.3. Omezení okruhu hostů podle tohoto článku platí bez výjimek od 20.11.2012, je ale vhodné, aby šéfredaktoři, editoři a dramaturgové v jeho duchu přiměřeně postupovali s okamžitou platností. Za vyváženost vysílání po celou dobu odpovídá šéfredaktor.

5.4. Omezení okruhu hostů podle tohoto článku se nevtahuje na pořady aktuální publicistiky, i v nich ale musí být dodržována zásada vyváženosti (viz výše).

6. VYSÍLÁNÍ BEZPROSTŘEDNĚ PŘED VOLBAMI

6.1. Podle zákona o volbách prezidenta republiky nesmějí média informovat 3 dny před zahájením voleb o výsledcích předvolebních nebo volebních průzkumů. To platí pro 1. i 2. kolo voleb.

7. VYSÍLÁNÍ BĚHEM VOLEB

7.1. ČRo nevysílá v průběhu voleb žádné vlastní ani převzaté komentáře, které by se jakýmkoliv způsobem týkaly kandidátů a politických stran. Nevysílá také žádné volební prognózy, a to ani v případě, že by je jiný sdělovací prostředek zveřejnil. Jakékoliv zpravodajství týkající se politických stran, hnutí, sdružení a kandidátů musí být konzultováno a schváleno šéfredaktorem příslušné stanice (pozor na záměrné "na poslední chvíli odhalené" skandály politických stran, kandidátů apod.). Ve vysílání neinformujeme o jakékoliv případné agitaci kandidátů.

7.2. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na informace o obecných pravidlech účasti voličů, stran a kandidátů ve volbách, o mechanice voleb a na informace o počtu voličů, kteří se už k volbám dostavili. Ani v těchto příspěvcích ale nesmí být (ani jako názorný příklad) uveden nebo zmíněn název konkrétní politické strany nebo kandidáta.

8. ZÁVAZNOST TĚCHTO PRAVIDEL

8.1. Tato pravidla jsou součástí základních pracovních pravidel ČRo. Jejich případné porušení může být podle míry závažnosti u zaměstnanců považováno za závažné porušení pracovní kázně s příslušnými pracovně právními důsledky a u externistů za důvod k ukončení spolupráce.

8.2. Pokud není v textu uvedeno jinak, tato pravidla platí od 5.11.2012 pro všechny zaměstnance a spolupracovníky ČRo.

Tomáš Pancíř Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme