Rozhodnutí ministerstva zemědělství z 5. dubna

Ministerstvo zemědělství rozhodlo o zmírnění některých mimořádných opatření, která byla v minulých týdnech přijata kvůli hrozbě zavlečení slintavky a kulhavky na území České republiky. Na tomto místě přinášíme celý text tohoto rozhodnutí.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Č.j. 15425/2001-1000

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle paragrafu 44 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle paragrafu 54 odst. 2 písm c) a odst. 3 veterinárního zákona k ochraně státního území před zavlečením a šířením slintavky a kulhavky na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření

1) Zakazuje se dovoz a tranzit živých sudokopytníků, zejména skotu, prasat, ovcí a koz (dále jen "vnímavých zvířat") ze zemí EU. Ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Irska, Francie a Nizozemska (dále jen "zemí s výskytem SLAK") se dále zakazuje z vnímavých zvířat dovoz a tranzit jejich spermatu, embryí, vaječných buněk, masa, tepelně neopracovaných masných výrobků, tepelně neopracovaného mléka, tepelně neopracovaných mléčných výrobků, ostatních živočišných produktů z vnímavých zvířat, které nejsou ošetřeny způsobem zaručujícím destrukci viru slintavky a kulhavky (týká se i potní vlny, neošetřené srsti, štětin a žíní), objemných krmiv a steliv, tj. sena a slámy, chlévské mrvy a hnoje. Ošetření způsobem zaručujícím destrukci viru slintavky a kulhavky musí být u obchodního zboží zřejmé z veterinárního osvědčení pro dovoz. Dále se zakazuje ze zemí EU dovoz a tranzit těchto potravin pro osobní spotřebu: masa, mléka a výrobků z nich. Zákaz dovozu se netýká hluboce zmrazeného spermatu a embryí získaných před 1. 2. 2001.

2) Chovatelé jsou povinni, kromě povinností daných paragrafem 2 vyhlášky č. 286/1999 Sb., zajistit dodržování zákazu vstupu nepovolaných osob s výjimkou služeb v doprovodu chovatele a o všech těchto návštěvách musí být vedena písemná evidence.

3) Chovatelé jsou povinni nahlásit na okresní/městskou veterinární správu (dále jen OVS) nejpozději den před přemístěním přesuny zvířat v rámci okresu.

4) Chovatelé jsou povinni při jakémkoli přemístění vnímavých zvířat zabezpečit jejich vyšetření tak, jako by byla podezřelá z onemocnění slintavkou a kulhavkou.

5) Majitelé cirkusů a zvěřinců jsou povinni při přemísťování mimo okres zajistit klinické vyšetření vnímavých zvířat a mít vystaveno na tato zvířata veterinární osvědčení.

6) Soukromí veterinární lékaři jsou povinni při jakémkoli přemístění vnímavých zvířat provést jejich vyšetření tak, jako by byla podezřelá z onemocnění slintavkou a kulhavkou a uvést výsledek tohoto vyšetření do zdravotního potvrzení.

7) Soukromí veterinární lékaři, pracovníci kontrolních orgánů a poskytovatelé služeb jsou povinni při všech návštěvách v chovech měnit pracovní oděv, řádně se umývat a dezinfikovat a nezajíždět vozidly do objektů, ve kterých jsou chována zvířata.

8) Zakazuje se pořádání svodů vnímavých zvířat a pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek ke konání svodu.

9) Provozovatelé parkovišť a stravovacích zařízení podél dálnic jsou povinni zajišťovat nezávadné zneškodnění zbytků jídel tepelným opracováním nebo spálením.

10) Ministerstvu zdravotnictví se ukládá zajistit v rámci kontrol běžného hygienického dozoru prováděných orgány ochrany veřejného zdraví zjišťování původu masa a masných výrobků ze států s výskytem slintavky a kulhavky a případy, kde je podezření na ilegální dovoz, nahlásit příslušné OVS.

11) Provozovatelé mezinárodních letišť a leteckých handlingových společností jsou povinni:

zabezpečit neškodné odstraňování zbytků jídel ze zemí EU (netýká se potravin originálně balených v České republice v neporušených obalech, které jsou určeny pro cestující během přepravy),

nainstalovat dezinfekční rohože s účinnou dezinfekcí v místech výstupu cestujících z letadel ze zemí EU,

zabezpečit dezinfekci obuvi u cestujících přijíždějících ze zemí EU s využitím dezinfekčních rohoží,

zabezpečit informaci pro cestující a personál letadel ze zemí EU o zákazu dovozu výše uvedených potravin. Cestující jsou povinni tyto potraviny odevzdat do instalovaných nádob v celním prostoru,

instalovat informační tabule v místě povinného sběru potravin určených k likvidaci,

ukládat konfiskované potraviny v nepropustných obalech do uzamykatelných kontejnerů a zajistit odvoz k nezávadnému zneškodnění spálením.

12) Ukládá se:

A) Českým drahám a všem dalším dopravcům v železniční přepravě:

neškodné odstraňování zbytků jídel ze zemí s výskytem SLAK (netýká se potravin originálně balených v České republice v neporušených obalech, které jsou určeny pro cestující během přepravy),

zabezpečit informaci pro cestující přijíždějící ze zemí EU o zákazu dovozu výše uvedených potravin. Cestující jsou povinni tyto potraviny odevzdat do nainstalovaných nádob,

instalovat informační tabule v místě povinného sběru potravin určených k likvidaci, ukládat konfiskované potraviny v nepropustných obalech do uzamykatelných kontejnerů a zajistit odvoz k nezávadnému zneškodnění spálením.

B) Přepravcům a dopravcům v silniční přepravě přijíždějícím ze zemí s výskytem SLAK zajistit odvoz zbytků jídel (netýká se potravin originálně balených v České republice v neporušených obalech, které jsou určeny pro cestující během přepravy) k nezávadnému zneškodnění spálením.

13) Provozovatelé jatek a asanačních podniků jsou povinni zabezpečit ve vjezdech a vstupech provádění dezinfekce kol dopravních prostředků a dále dezinfekce ložných ploch dopravních prostředků (kontejnerů) a vedení záznamů o jejich provedení.

14) Pozastavuje se provoz na všech stávajících přechodech na turistických stezkách na česko-německých státních hranicích a nebude zahájen provoz na turistických hraničních přechodech Ježová-Iglbach a Koranda-St. Oswald na státních hranicích s Rakouskem.

Těmito mimořádnými veterinárními opatřeními se ruší mimořádná veterinární pod č.j. 13001/2001-1000 ze dne 27. 3. 2001.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají na základě výskytu nebezpečné nákazy slintavky a kulhavky u hospodářských zvířat ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Francii, Nizozemsku a Irsku k ochraně státního území České republiky před zavlečením této nákazy.

Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 6. 4. 2001 od 0:00 hodin. Opatření uvedená pod body 1 až 13 platí do odvolání, opatření uvedené v bodě 14 pozbývá účinnosti dne 6. 4. 2001 ve 24:00 hodin.

V Praze dne 5. dubna 2001

Ing. Jan Fencl Ministr zemědělství ČR

Marika Táborská Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme