Rozhodnutí ministerstva zemědělství z 5. dubna

Ministerstvo zemědělství rozhodlo o zmírnění některých mimořádných opatření, která byla v minulých týdnech přijata kvůli hrozbě zavlečení slintavky a kulhavky na území České republiky. Na tomto místě přinášíme celý text tohoto rozhodnutí.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Č.j. 15425/2001-1000

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle paragrafu 44 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle paragrafu 54 odst. 2 písm c) a odst. 3 veterinárního zákona k ochraně státního území před zavlečením a šířením slintavky a kulhavky na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření

1) Zakazuje se dovoz a tranzit živých sudokopytníků, zejména skotu, prasat, ovcí a koz (dále jen "vnímavých zvířat") ze zemí EU. Ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Irska, Francie a Nizozemska (dále jen "zemí s výskytem SLAK") se dále zakazuje z vnímavých zvířat dovoz a tranzit jejich spermatu, embryí, vaječných buněk, masa, tepelně neopracovaných masných výrobků, tepelně neopracovaného mléka, tepelně neopracovaných mléčných výrobků, ostatních živočišných produktů z vnímavých zvířat, které nejsou ošetřeny způsobem zaručujícím destrukci viru slintavky a kulhavky (týká se i potní vlny, neošetřené srsti, štětin a žíní), objemných krmiv a steliv, tj. sena a slámy, chlévské mrvy a hnoje. Ošetření způsobem zaručujícím destrukci viru slintavky a kulhavky musí být u obchodního zboží zřejmé z veterinárního osvědčení pro dovoz. Dále se zakazuje ze zemí EU dovoz a tranzit těchto potravin pro osobní spotřebu: masa, mléka a výrobků z nich. Zákaz dovozu se netýká hluboce zmrazeného spermatu a embryí získaných před 1. 2. 2001.

2) Chovatelé jsou povinni, kromě povinností daných paragrafem 2 vyhlášky č. 286/1999 Sb., zajistit dodržování zákazu vstupu nepovolaných osob s výjimkou služeb v doprovodu chovatele a o všech těchto návštěvách musí být vedena písemná evidence.

3) Chovatelé jsou povinni nahlásit na okresní/městskou veterinární správu (dále jen OVS) nejpozději den před přemístěním přesuny zvířat v rámci okresu.

4) Chovatelé jsou povinni při jakémkoli přemístění vnímavých zvířat zabezpečit jejich vyšetření tak, jako by byla podezřelá z onemocnění slintavkou a kulhavkou.

5) Majitelé cirkusů a zvěřinců jsou povinni při přemísťování mimo okres zajistit klinické vyšetření vnímavých zvířat a mít vystaveno na tato zvířata veterinární osvědčení.

6) Soukromí veterinární lékaři jsou povinni při jakémkoli přemístění vnímavých zvířat provést jejich vyšetření tak, jako by byla podezřelá z onemocnění slintavkou a kulhavkou a uvést výsledek tohoto vyšetření do zdravotního potvrzení.

7) Soukromí veterinární lékaři, pracovníci kontrolních orgánů a poskytovatelé služeb jsou povinni při všech návštěvách v chovech měnit pracovní oděv, řádně se umývat a dezinfikovat a nezajíždět vozidly do objektů, ve kterých jsou chována zvířata.

8) Zakazuje se pořádání svodů vnímavých zvířat a pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek ke konání svodu.

9) Provozovatelé parkovišť a stravovacích zařízení podél dálnic jsou povinni zajišťovat nezávadné zneškodnění zbytků jídel tepelným opracováním nebo spálením.

10) Ministerstvu zdravotnictví se ukládá zajistit v rámci kontrol běžného hygienického dozoru prováděných orgány ochrany veřejného zdraví zjišťování původu masa a masných výrobků ze států s výskytem slintavky a kulhavky a případy, kde je podezření na ilegální dovoz, nahlásit příslušné OVS.

11) Provozovatelé mezinárodních letišť a leteckých handlingových společností jsou povinni:

zabezpečit neškodné odstraňování zbytků jídel ze zemí EU (netýká se potravin originálně balených v České republice v neporušených obalech, které jsou určeny pro cestující během přepravy),

nainstalovat dezinfekční rohože s účinnou dezinfekcí v místech výstupu cestujících z letadel ze zemí EU,

zabezpečit dezinfekci obuvi u cestujících přijíždějících ze zemí EU s využitím dezinfekčních rohoží,

zabezpečit informaci pro cestující a personál letadel ze zemí EU o zákazu dovozu výše uvedených potravin. Cestující jsou povinni tyto potraviny odevzdat do instalovaných nádob v celním prostoru,

instalovat informační tabule v místě povinného sběru potravin určených k likvidaci,

ukládat konfiskované potraviny v nepropustných obalech do uzamykatelných kontejnerů a zajistit odvoz k nezávadnému zneškodnění spálením.

12) Ukládá se:

A) Českým drahám a všem dalším dopravcům v železniční přepravě:

neškodné odstraňování zbytků jídel ze zemí s výskytem SLAK (netýká se potravin originálně balených v České republice v neporušených obalech, které jsou určeny pro cestující během přepravy),

zabezpečit informaci pro cestující přijíždějící ze zemí EU o zákazu dovozu výše uvedených potravin. Cestující jsou povinni tyto potraviny odevzdat do nainstalovaných nádob,

instalovat informační tabule v místě povinného sběru potravin určených k likvidaci, ukládat konfiskované potraviny v nepropustných obalech do uzamykatelných kontejnerů a zajistit odvoz k nezávadnému zneškodnění spálením.

B) Přepravcům a dopravcům v silniční přepravě přijíždějícím ze zemí s výskytem SLAK zajistit odvoz zbytků jídel (netýká se potravin originálně balených v České republice v neporušených obalech, které jsou určeny pro cestující během přepravy) k nezávadnému zneškodnění spálením.

13) Provozovatelé jatek a asanačních podniků jsou povinni zabezpečit ve vjezdech a vstupech provádění dezinfekce kol dopravních prostředků a dále dezinfekce ložných ploch dopravních prostředků (kontejnerů) a vedení záznamů o jejich provedení.

14) Pozastavuje se provoz na všech stávajících přechodech na turistických stezkách na česko-německých státních hranicích a nebude zahájen provoz na turistických hraničních přechodech Ježová-Iglbach a Koranda-St. Oswald na státních hranicích s Rakouskem.

Těmito mimořádnými veterinárními opatřeními se ruší mimořádná veterinární pod č.j. 13001/2001-1000 ze dne 27. 3. 2001.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají na základě výskytu nebezpečné nákazy slintavky a kulhavky u hospodářských zvířat ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Francii, Nizozemsku a Irsku k ochraně státního území České republiky před zavlečením této nákazy.

Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 6. 4. 2001 od 0:00 hodin. Opatření uvedená pod body 1 až 13 platí do odvolání, opatření uvedené v bodě 14 pozbývá účinnosti dne 6. 4. 2001 ve 24:00 hodin.

V Praze dne 5. dubna 2001

Ing. Jan Fencl Ministr zemědělství ČR

Marika Táborská Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme