Senátní volby 2018

V pátek 5. a sobotu 6. října 2018 proběhne v České republice 1. kolo senátních voleb. Případné druhé kolo připadá na pátek 12. a sobotu 13. října.

Přečtěte si: Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí

Harmonogram senátních voleb

 • 31. července 16.00
  • Podání přihlášek k registraci pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu
  • Zaslání seznamu politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kteří podali přihlášku k registraci
 • 31. července 6. srpna
  • Přezkoumání přihlášek k registraci
 • 1. srpna
  • Předání kopií podaných přihlášek k registraci Českému statistickému úřadu
 • 8. srpna
  • Výzva k odstranění závad na přihláškách k registraci, pokud úkol přichází v úvahu
 • 16. srpna
  • Odstranění závad na přihláškách k registraci
 • 17. srpna
  • Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí přihlášky k registraci; rozhodnutí se považuje za doručené třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu
 • 18. srpna
  • Zaslání seznamu zaregistrovaných přihlášek k registraci a seznamu odmítnutých přihlášek k registraci Státní volební komisi
 • 21. srpna
  • Losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů. Výsledek losování písemně oznámit zmocněncům politických stran, politických hnutí nebo koalic a nezávislým kandidátům
  • Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce politické straně, politickému hnutí, koalici, nezávislému kandidátovi, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována a kteří kandidují toliko ve volbách do Senátu
 • 26. srpna
  • Konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
 • 5. září
  • Delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskových volebních komisí
  • Uzavření zvláštních seznamů voličů a jeho neprodlené předání ministerstvu zahraničních věcí
 • 15. září
  • Zaregistrování přihlášek k registraci na základě rozhodnutí soudu
  • Sdělení konečného znění zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady ministerstvu vnitra
 • 19. září
  • Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
 • 20. září
  • Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci
  • Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zaslat
 • 28. září
  • Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu – v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • Předání údajů obecnímu úřadu pro zápis do zvláštního seznamu voličů
 • 2. října
  • Dodání hlasovacích lístků voličům
 • 2. – 6. října 14.00
  • Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů
 • 3. října
  • Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu
  • Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů, předání výpisů ze stálých a zvláštních seznamů okrskovým volebním komisím
  • Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury (do 14.00)
 • 5. října
  • Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím
 • 5. – 6. října
  • Zákaz volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí
 • 5. října 14.00–22.00
  • Zajištění průběhu hlasování
 • 6. října 8.00–14.00
  • Zajištění průběhu hlasování
 • 12. – 13. října
  • Případné druhé kolo voleb. Opět v časech 14.0022.00 v pátek a 8.0014.00 v sobotu

Převzato ve zkrácené podobě ze stránek MVČR.

Zprávy z voleb