Vážení posluchači,

v souladu se zákonem O veterinární péči, Vás teď seznámíme s přesným zněním Mimořádného veterinárního opatření. Jedná se pouze o technickou normu, v žádném případě nejde o novou potravinovou hrozbu na našem trhu.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Rozhodnutí

Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle § 44 odst.1 písm.f) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, doplňuje mimořádná veterinární opatření nařízená rozhodnutím č.j. 24500/2001-1000, ze dne 11. 6. 2001, takto:

Za bod 5. se vkládají nové body 6., 7. , 8. a 9, které znějí:

6. Provozovatelům zařízení uvedených v písm. a) a b) se nařizuje získávat, s výjimkou vývozu, pokud odstraňování páteře není požadováno v dovozních podmínkách země určení, jako specifikovaný rizikový materiál páteř mimo ocasních obratlů, příčných výběžků bederních a hrudních obratlů a křídel kostí křížových, ale včetně míšních ganglií skotu staršího 12 měsíců (dále jen "páteř") a zajistit její neškodné odstranění. Páteř je možno odstraňovat na jatkách, na samostatné bourárně a na bourárně za prodejnou nebo za výrobnou za předpokladu splnění níže stanovených podmínek a požadavků:

a) na jatkách - s výjimkou hovězích půlek nebo čtvrtí, které jsou přesunuty do bourárny, jenž je stavební součástí těchto jatek a patří stejnému majiteli,

Provozovatel jatek, který dodává hovězí půlky nebo čtvrtě bez odstraněných páteří do provozů označených pod bodem 6 písm.b), musí uvést na dodacím listu přesné údaje o počtu těl skotu nebo částí těl skotu, u kterých je požadováno odstranění páteře a o počtu těl skotu nebo částí těl skotu, u kterých není požadováno odstranění páteře.

b) na samostatné bourárně a na bourárně za prodejnou nebo za výrobnou - za předpokladu, že podnikatel požádá před zahájením této činnosti okresní veterinární správu o vydání osvědčení o tom, že splňuje níže uvedené požadavky a podmínky pro schválení bourárny pro bourání těl a části těl se specifikovaným rizikovým materiálem skotu staršího 12 měsíců; po nabytí účinnosti zákona, kterým se mění veterinární zákon, že požádá krajskou veterinární správu o schválení a registraci bourárny pro bourání těl a části těl se specifikovaným rizikovým materiálem skotu staršího 12 měsíců. Okresní resp. krajská veterinární správa vydá osvědčení resp. schválí a registruje tuto bourárnu, pokud odpovídá níže uvedeným veterinárním a hygienickým požadavkům a technickým podmínkám, včetně požadavku na rozšíření systému kritických bodů o požadavky ve vztahu k páteři:

I. Požadavky na vybavení a postupy:
1) Mít k dispozici stoly, případně plochy, na kterých se bude provádět bourání těch částí, které jsou v přirozené souvislosti s páteří (nízký roštěnec, svíčková a další) kromě případů, kdy bourání se provádí ve visu bez kontaktu páteře se stolem nebo plochou, a mít nástroje a pomůcky k provedení bourání.
2) Mít k dispozici váhu pro vážení páteře.
3) Mít k dispozici označené, vodotěsné (nepropustné) a uzamykatelné nádoby na získanou páteř včetně chlazené místnosti pro uskladnění tohoto odpadu s kapacitou odpovídající množství získané páteře a frekvenci svozu páteře (svoz min. 1x/týden). Nádoby na páteř, které jsou určeny pro použití uvnitř bourárny, musí být z vhodných materiálů.
4) Podnikatel, který je odpovědný za provoz bourárny, musí zabezpečit získávání páteře a nakládání s páteří stanoveným způsobem do doby svozu. Svoz páteře zajišťuje asanační podnik.
5) Podnikatel, který provozuje bourárnu, kde se získává páteř, je povinen zařadit do plánu školení svých zaměstnanců problematiku BSE, důvod získávání páteře, postup a přípustný způsob získávání páteře a nakládaní s páteří apod. až do předání organizaci, která zajišťuje svoz.
6) Podnikatel zajistí značení částí hovězího masa v souladu s požadavky § 3 odst. 2 vyhlášky č. 326/2001 Sb.

II. Provozní podmínky:
1) Co nejdříve po příjmu suroviny rozdělit a evidovat přijaté kusy na části těla skotu staršího a mladšího dvanácti měsíců.
2) U kusů starších 12 měsíců provést bourání částí přilehlých k páteři za podmínek uvedených v odstavci I bodě 1. Při bourání dbát o to, aby nedošlo k rozsevu úlomků kostí.
3) Páteř neprodleně umístit do nepropustné nádoby, která je označena a vyhrazena pro sběr tohoto materiálu.
4) Pokud technologie neumožňuje postup uvedený v bodě 3, je třeba dbát o to, aby páteř nepřišla do kontaktu s produkty určenými k výživě lidí nebo ke krmení zvířat.
5) Páteř se znehodnocuje barvením jako specifikovaný rizikový materiál ve smyslu platných právních předpisů.
6) Páteř je nutné při předávání asanačnímu podniku, který zajišťuje jejich sběr, zvážit. Doklad o předání páteře musí obsahovat datum předání, váhu páteře a potvrzení asanačního podniku, který svoz zajišťuje.
7) Provést čištění a dezinfekci stolů, pracovních ploch, nástrojů a pomůcek a veškerého materiálu, které přišli do kontaktu s páteří při získávání, manipulaci a skladování.
8) Je nutné provést aktualizaci systému kritických bodů a zapracovat výše uvedené požadavky na čištění a dezinfekci materiálu, které přišly do styku s páteří.

III. Evidence a archivace:
Podnikatel odpovědný za činnost bourárny je povinen vést evidenci o přijatých a odeslaných tělech skotu staršího 12 měsíců včetně jejich identifikace a dále údaje o hmotnosti - přijatých a odeslaných těl a částí těl k bourání, získané páteře, masa uvedeného na trh, páteře předané organizaci, která zajišťuje svoz včetně jejího potvrzení o odběru páteře.
Tyto doklady se uchovávají minimálně 3 roky.

Provozovatel zahájí bourání těl s páteří až po vydání příslušného osvědčení, resp. schválení a registraci, a po zveřejnění na příslušném seznamu provozovatelů schválených pro bourání masa se specifikovaným rizikovým materiálem skotu staršího 12 měsíců.

Seznam provozovatelů schválených pro bourání masa se specifikovaným rizikovým materiálem skotu staršího 12 měsíců uveřejní SVS ČR dle podkladů OVS resp. KVS na internetové adrese www.svscr.cz.

7. Všem provozovatelům jatek, kteří odesílají celá těla nebo části těl skotu staršího 12 měsíců s páteří se nařizuje povinnost dodávat taková těla nebo jejich části pouze těm provozovatelům, kteří mají příslušné osvědčení resp. schválení a registraci pro bourání těl a části těl se specifikovaným rizikovým materiálem skotu staršího 12 měsíců a jsou na výše uvedeném seznamu SVS ČR.

8. Všem chovatelům, kteří hlásí výskyt specifikovaného rizikového materiálu pocházejícího ze skotu, ovcí a koz osobě, která provádí jeho sběr a svoz, se nařizuje jí zároveň sdělit registrační číslo hospodářství, z něhož specifikovaný rizikový materiál pochází, včetně identifikačního čísla zvířete a jeho data narození.

9. Všem osobám, jejichž předmětem činnosti je sběr a svoz specifikovaného rizikového materiálu, se nařizuje v případě, že tento pochází ze skotu, ovcí a koz, požadovat od předávajícího chovatele registrační číslo hospodářství, z něhož specifikovaný rizikový materiál pochází, včetně identifikačního čísla zvířete a jeho data narození."

Odůvodnění: Uvedená mimořádná veterinární opatření se nařizují v souvislosti s tím, že v souladu s § 17 odstavec 1 písm.b) bod 6. vyhlášky MZe č. 286/1999 Sb., MZe zveřejnilo ve Věstníku Ministerstva zemědělství, že mezi velmi nebezpečné konfiskáty živočišného původu, které se považují za specifikovaný rizikový materiál patří i páteř mimo ocasních obratlů, příčných výběžků bederních a hrudních obratlů a křídel kostí křížových, ale včetně míšních ganglií skotu staršího 12 měsíců a mesenterium skotu jakéhokoli věku. S tímto se pojí nutnost určit kdo, kde a za jakých podmínek je povinen tento druh specifikovaného rizikového materiálu získávat a nakládat s ním.

Mimořádná veterinární opatření uvedená jako body 7.a 8. jsou odůvodněna nutností identifikace a evidence hospodářství a zvířete, z něhož specifikovaný rizikový materiál pochází.

Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 28. 5. 2003.

Ing. Jaroslav Palas v.r.
ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme