Mimořádná veterinární opatření k povinnému očkování proti katarální horečce

Od 1.ledna příštího roku platí pro české chovatele mimořádná veterinární opatření k povinnému očkování proti katarální horečce ovcí. Státní veterinární správa proto dnes vydala nařízení, která vysvětlují, jak při tom mají chovatelé postupovat.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ovce | Foto: Corel GALLERY

I v roce 2011 bude vakcinace proti BT

Aby měla očkování proti katarální horečce ovcí, neboli bluetongue (BT) v předchozích letech smysl, je třeba vakcinovat ještě v roce 2011. Tedy minimálně tři roky, aby byly chovy skotu a ovcí vůči této nepříjemné nákaze dostatečně odolné.

Jelikož jde o povinnou vakcinaci na celém území ČR, Státní veterinární správa ČR nařízení chovatelům oznamuje formou mimořádných veterinárních opatření“ zveřejněním ve veřejnoprávním médiu, v Českém rozhlasem a též na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR. Z tohoto nařízení lze citovat:

Dnem 1. 1. 2011 se chovatelům skotu nařizuje povinně očkovat proti katarální horečce, a to zvířata starší 3 měsíců, chovaný jako hospodářská zvířata, a to celém území ČR.
K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 – BioBos BTV 8. Opakované očkování zvířat, která byla již proti katarální horečce ovcí očkována v roce 2010, musí být provedeno nejpozději do 30. 4. 2011. U těchto zvířat se již další přeočkování neprovádí. Dosud neočkovaná zvířata musejí být očkována nejpozději do 30. 4. 2011. Přeočkování zvířat musí být provedeno ve lhůtě stanovené výrobcem očkovací látky. Přeočkována musí být i zvířata očkovaná v prosinci 2010.

Samotné provedení povinného očkování a přeočkování je na soukromém veterinárním lékaři. Zajistí to ale chovatel, stejně jako dále evidenci mláďat narozených od očkovaných matek, a to po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství musí informovat písemně příjemce o tom, že zvířata pocházejí od očkovaných matek. Stejně jako při přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství musí informovat příjemce o tom, že jsou zvířata očkována a předat mu údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.

O provedeném očkování a přeočkování musí veterinární lékař učinit záznam do evidence chovatele na hospodářství, s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky, učinit záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum očkování a přeočkování a název očkovací látky ve formátu VacBT - datum očkování. A nejpozději do 14 dnů od provedení očkování nebo přeočkování chovatelem odsouhlasené a podepsané potvrzení předložit krajské veterinární správě.
Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu očkovaného zvířete, zmetání anebo zjištění klinických příznaků infekčního onemocnění do 7 dnů po datu očkování zvířat oznámit neprodleně tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě, která provede epizootologické šetření s případným odběrem vzorků pro laboratorní vyšetření.

Krajská veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného očkování v uzavřeném pásmu v případech, že jedná se o býky, kteří budou nejpozději do šesti měsíců ode dne podání žádosti poraženi na jatkách, nebo se jedná se o skot starší 3 měsíců chovaný jako hospodářská zvířata, který bude nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti vyvezen do třetí země, anebo se jedná o plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí a býčky určené do odchoven plemenných býků a v odchovnách plemenných býků.
Státní veterinární správa ČR může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného očkování.

Toto nařízení Státní veterinární správy ČR o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s ustanovením § 76 odstavec 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR. Nařízení zde bylo vyvěšeno 28. 12. 2010.
Dnem 31. 12. 2010 se ruší nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. 2010/875/SVS ze dne 4. 3. 2010.
Je třeba dodat, že o prospěšnosti vakcinace proti bluetongue se již v uplynulých letech měli možnost chovatelé přesvědčit při obchodování s plemennými zvířaty, jak v rámci intrakomunitátrního trhu, tak při obchodu s nečlenskými zeměmi.
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS

Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona, v souladu s § 12 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů

mimořádná veterinární opatření:

Článek I.

Dnem 1. 1. 2011 se chovatelům skotu staršího 3 měsíců, chovaného jako hospodářská zvířata, nařizuje povinné očkování v uzavřeném pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území ČR, za těchto podmínek a požadavků:

1) K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 – BioBos BTV 8.

2) Opakované očkování zvířat, která byla již proti katarální horečce ovcí očkována v roce 2010, musí být provedeno nejpozději do 30. 4. 2011. U těchto zvířat se již další přeočkování neprovádí.

3) Očkování zvířat, která dosud nebyla proti katarální horečce ovcí očkována, musí být provedeno nejpozději do 30. 4. 2011. Přeočkování zvířat musí být provedeno ve lhůtě stanovené výrobcem očkovací látky. Přeočkována musí být i zvířata očkována v prosinci 2010.

4) Zabezpečit provedení povinného očkování a přeočkování soukromým veterinárním lékařem.

5) U mláďat narozených od očkovaných matek zajistit neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informovat písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

6) V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informovat chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována očkovací látkou a předat mu písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.

Článek II.

Soukromým veterinárním lékařům provádějícím povinné očkování a přeočkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 se stanoví tyto podmínky a požadavky:

1) Soukromý veterinární lékař obdrží očkovací látku po uzavření smlouvy o provedení odborné veterinární činnosti s příslušnou KVS, které v souladu s ustanovením § 61 odstavec 1 písm. a) veterinárního zákona oznámil zahájení činnosti. Minimálními obsahovými náležitostmi této smlouvy musí být počet odebraných dávek očkovací látky a balení očkovací látky pro jednotlivé druhy zvířat, pevná cena za očkování, lhůta, ve které soukromý veterinární lékař musí KVS vrátit nepoužitou očkovací látku, záruka soukromého veterinárního lékaře za řádné zacházení s očkovací látkou v souladu s příbalovou informací výrobce očkovací látky a sankce za nedodržení ustanovení smlouvy.

2) Provést očkování a přeočkování v souladu s příbalovou informací výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.

3) O provedeném očkování a přeočkování učinit záznam do evidence chovatele na hospodářství s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky.

5) Učinit záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum očkování a přeočkování a název očkovací látky ve formátu VacBT - datum očkování.

6) Předložit KVS nejpozději do 14 dnů od provedení očkování nebo přeočkování chovatelem odsouhlasené a podepsané potvrzení.

Článek III.

1) Chovateli, který přijal očkovaná zvířata, se nařizuje provést písemný záznam do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky.

2) Chovatel – příjemce mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

Článek IV.

Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu očkovaného zvířete, zmetání a/nebo zjištění klinických příznaků infekčního onemocnění do 7 dnů po datu očkování zvířat oznámit neprodleně tuto skutečnost místně příslušné KVS, která provede epizootologické šetření s případným odběrem vzorků pro laboratorní vyšetření. Podání učiní písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Článek V.

KVS může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného očkování v uzavřeném pásmu v těchto případech:
- jedná se o býky, kteří budou nejpozději do šesti měsíců ode dne podání žádosti poraženi na jatkách,
- jedná se o skot starší 3 měsíců chovaný jako hospodářská zvířata, který bude nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti vyvezen do třetí země,
- jedná se o plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí a býčky určené do odchoven plemenných býků a v odchovnách plemenných býků.

Článek VI.

Státní veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného očkování v uzavřené pásmu v ostatních případech neuvedených v článku V.

Článek VII.

Toto nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních v souladu s ustanovením § 76 odstavec 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.


Dnem 31.12.2010 se ruší nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. 2010/875/SVS ze dne 4. 3. 2010

Josef Duben Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme